Administracja cmentarzy komunalnych

 

UCHWAŁA NR XXV/200/2012
RADY GMINY SZCZYTNO


z dnia 26 października 2012 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XXI/174/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie
Regulaminu Cmentarzy Komunalnych oraz ustalenia wysokości opłat obowiązujących na Cmentarzach
Komunalnych na terenie Gminy Szczytno


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15; art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 r. Nr 9, poz. 43 z póź. zm) Rada Gminy Szczytno uchwala,
się co następuje:


§ 1. W § 3 uchwały nr XXI/174/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu
Cmentarzy Komunalnych oraz ustalenia wysokości opłat obowiązujących na Cmentarzach Komunalnych na terenie
Gminy Szczytno po pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7-10 w brzmieniu:
"7) Cmentarzu Komunalnym w Wałach,
8) Cmentarzu Komunalnym w Prusowym Borku,
9) Cmentarzu Komunalnym w Lipowcu,
10) Cmentarzu Komunalnym w Sędańsku."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

 


UCHWAŁA NR XXI/174/2012 RADY GMINY SZCZYTNO z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych oraz ustalenia wysokości opłat obowiązujących na Cmentarzach Komunalnych na terenie Gminy Szczytno.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, w związku z art. 18 ust. 2,pkt. 15; 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 r. Nr 9, poz. 43 z póź. zm) Rada Gminy Szczytno uchwala, się co następuje:


§ 1. Uchwala się Regulamin Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Szczytno stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się opłaty obowiązujące na Cmentarzach Komunalnym na terenie Gminy Szczytno określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Regulamin, o którym mowa w § 1 oraz opłaty, o których mowa w § 2 obowiązują na cmentarzach komunalnych:


1) Cmentarzu Komunalnym w Szymanach,
2) Cmentarzu Komunalnym w Olszynach,
3) Cmentarzu Komunalnym w Rudce,
4) Cmentarzu Komunalnym w Wawrochach,
5) Cmentarzu Komunalnym w Płozach,
6) Cmentarzu Komunalnym w Gawrzyjałkach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytno.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.