Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamionek 25, 12-100 Szczytno, REGON 386182246, NIP 7451853607, tel/fax: 89 624 33 88, e-mail: biuro@zgkim-kamionek.pl.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
 1. realizacja statutowych zadań ZGKiM,
 2. podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie i wykonanie umowy, a także bieżący kontakt z kontrahentami w powyższym zakresie.
 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. prowadzenie strony internetowej ZGKiM.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może stanowić warunek konieczny np. zawarcia umowy, wystawienia dokumentu księgowego, udzielenia informacji. W ramach realizacji zadań statutowych jednostki, podanie danych jest obligatoryjne.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach opisanych powyżej (pkt. 2), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną; podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy; podmiotom świadczącym usługi doradcze w tym prawne lub audytowe, eksperckie. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów tj. przez czas realizacji zawartej umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz do czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy. W przypadku kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym w ZGKiM normatywem kancelaryjnym. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
 4. Osoby, których dane są przetwarzane przez administratora uprawione są do dostępu do treści swoich danych oraz mają prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osoby których dane przetwarzane są przez administratora mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe nie są profilowane, ani wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 8. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Tomasz Trzciałkowski, tel. +48511793443, email: kontakt@idpo.pl.
Ochrona Danych osobowych